marcin kaminski Ładowanie

Najważniejsze cele Amnesty International

www.bialekrukinaebooki.pl

Kluczowe cele działań Amnesty International przez lata kształtowały się tak: uwolnienie wszystkich więźniów sumienia; zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego; zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania; położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”; walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi; propagowanie przestrzegania praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, w szczególności w przypadku osób żyjących w ubóstwie.

Z biegiem lat Amnesty International poszerzyła ten mandat o przypadki naruszeń praw człowieka popełnianych przez struktury pozarządowe oraz osoby prywatne (niereprezentujące państwa).

Amnesty International sprzeciwia się naruszeniom praw człowieka przez zbrojne ugrupowania polityczne (sprawujące kontrolę nad danym terytorium bądź działające w opozycji do władz), takim jak branie zakładników, torturowanie czy bezprawne zabójstwa.

www.us.zagan.pl

Amnesty International sprzeciwia się naruszeniom praw człowieka wobec ludności cywilnej i osób niebiorących udziału w walkach, dokonywanym przez wszystkie strony konfliktów zbrojnych.

Amnesty International zajmuje się także naruszeniami praw człowieka w miejscach prywatnych (takich jak domy prywatne) i społecznościach lokalnych, w przypadku, gdy państwo jest im współwinne bądź nie podjęło skutecznych działań w celu zapobieżenia im lub ukarania ich sprawców.

Do tej kategorii należy okaleczanie żeńskich narządów płciowych, handel kobietami oraz przemoc wobec osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, jeśli takie przypadki są tolerowane przez władze lub odbywają się za ich przyzwoleniem.