ssawki do szyb

Konwój to grupa ludzi, zwanych konwojentami, która nadzoruje i ochrania powierzone im mienie lub osoby. Konwojowanie dotyczy zazwyczaj przewozu wartości pieniężnych, ale również innych przedmiotów, mających wysoką wartość. Konwojowane są także przedmioty niebezpieczne. Zadaniem konwojentów jest zabezpieczenie mienia przed kradzieżą lub zniszczeniami. Sprawne zabezpieczenie jest niezbędne szczególnie w przypadku banków, dużych i mniejszych firm, które codziennie operują znaczną sumą pieniędzy. Gotówka przejęta od klienta musi zostać odpowiednio przetransportowana we właściwe miejsce. Oprócz gotówki przewożone mogą być także mienia niepieniężne – wartościowy sprzęt, cenne dzieła sztuki i inne.

Jak realizowane jest konwojowanie?

Konwojowanie to jedno z podstawowych zadań, którego realizacją zajmują się zewnętrzne służby ochrony. Od momentu przejęcia mienia przez konwojenta, odpowiada on za jego ochronę i zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą i zagubieniem, aż do momentu przekazana go we wskazane miejsce. Na czas konwojowania mienie podlega ochronie fizycznej, dlatego do jego przewozu niezbędny jest udział wykwalifikowanych do tego zadania konwojentów. Każda osoba, która wchodzi w skład konwoju musi wypełniać zadania i rozkazy przekazywane przez dowódcę konwoju.

Oprócz dowódcy, w skład konwoju wchodzą wyspecjalizowani konwojenci (lub tylko jeden konwojent), kierowca pojazdu oraz inne osoby, specjalnie wyznaczone do tego zadania, np. kasjer, pracownik banku.

Obowiązki dowódcy konwoju

Za prawidłowe przewiezienie mienia odpowiada przede wszystkim dowódca konwoju, który wydaje polecenia osobom wchodzącym w skład konwoju. Dowódca musi zapoznać się z planowaną trasą kierowców i w razie potrzeby przekazać im swoje uwagi. Na jego barkach spoczywa także organizacja służby konwojowej, a także określenie konkretnych zadań związanych z zabezpieczeniem mienia, które muszą być przydzielone danym osobom. Do zadań dowódcy konwoju należy również wcześniejsze ustalenie sposobu komunikacji, znaków porozumiewawczych i zasad współpracy w nietypowych sytuacjach. To dowódca konwoju decyduje o prędkości kolumny oraz o ustawieniu pojazdów biorących udział w przejeździe. Czuwa nad właściwą realizacją wszystkich czynności konwojowych i w razie potrzeby podejmuje decyzje związanie z ochroną konwojowanego mienia. Informuje swoich przełożonych o przebiegu akcji oraz o realizacji zleconego zadania. Warto mieć na uwadze, że na dowódcy konwoju spoczywa wiele obowiązków – w czasie konwojowania jest on najważniejszą osobą, która wydaje polecenia i rozkazy wszystkich uczestnikom konwoju. Wszystko to ma na celu zniwelowanie różnych niebezpieczeństw, które mogłyby stworzyć zagrożenie nie tylko dla przewożonego mienia, ale również dla osób biorących udział w konwoju.